Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ankarauni28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 2. maddesinin (b) bendine göre Üniversitemize toplam 50 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Kadro Unvanı Sayısı
Tabip 3 adet
Ebe 8 adet
Hemşire 28 adet
Diğer Sağlık Personeli 1 adet
Röntgen Teknisyeni 4 adet
Büro Personeli 3 adet
Laborant 1 adet
Çözümleyici 2 adet
TOPLAM 50 adet

1- BAŞVURACAKLARDA ARANILACAK GENEL ŞARTLAR :

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

b) 2008 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

c) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2- BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR :

a) Tabip kadrosuna başvuracaklarda, KPSS(B) gurubu puan şartı aranmamaktadır. 1 adet tabip için Patoloji uzmanı olmak, 1 adet tabip için Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak, 1 adet tabip için Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak. Başvuranların Devlet hizmeti yükümlülüğünün bulunmaması da gerekmektedir.

b) Ebe kadrosuna başvuracaklarda, Sağlık Meslek Liselerinin Ebelik bölümünden mezun olmak.

c) Hemşire kadrosuna başvuracaklarda, 25 adet hemşire için Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. 3 adet hemşire için hemşirelik lisans programından mezun olmak.

d) Diğer Sağlık Personeli kadrosuna başvuracaklarda, Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkoloji Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp konularında lisansüstü öğrenim görmüş olmak.

e) Röntgen Teknisyeni kadrosuna başvuracaklarda 3 adet röntgen teknisyeni için Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji Teknisyenliği bölümünden mezun olmak, 1 adet röntgen teknisyeni için Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji bölümünden mezun olmak.

f) Büro Personeli kadrosuna başvuracaklarda, 1 adet Ankara ili için lise mezunu, 1 adet Ankara ili için lisans mezunu, 1 adet Samsun ili için lisans mezunu olmak.

g) Laborant kadrosuna başvuracaklarda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuar bölümünden mezun olmak.

h) Çözümleyici kadrosuna başvuracaklarda, Üniversitelerin lisans programlarından Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. En az bir yıl BİM’ de programcı olarak çalışmış olmak ve en az D düzeyi İngilizce bilgisi şartı da bulunmaktadır. Çözümleyici kadrosuna başvuracaklar sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. 1 adet çözümleyici için; Linux sunucu (Mail,DNS,WEB) yönetimi tecrübesini belgelemek, temel ağ bilgisine (LAN) sahip olduğunu belgelemek koşulu aranacaktır. 1 adet çözümleyici için; Java ve JSP Servlet bilgisine sahip olduğunu belgelemek, SQL bilgisine sahip olduğunu belgelemek, Apache ve Php konusunda tecrübeli olmak koşulu aranacaktır.

3- BAŞVURU :

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Fotoğraflı özgeçmiş,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla),

3- Diploma fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla),

4- KPSS (B) grubu puanını gösterir belgenin fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla),

İnternet adresinde bulunan dilekçe ve başvuru formu doldurularak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tandoğan / ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

-Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi www.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tandoğan / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

5-ATAMA EVRAKI:

1) Dilekçe

2) 8 adet vesikalık fotoğraf

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Adliyeden sicil temiz kağıdı

5) Diploma (Aslı veya noterden tasdikli )

6) KPSS sonuç belgesi (Aslı )

7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden )

8) Askerlik Belgesi (Aslı ya da noterden tasdikli)

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi veya 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde geçen hizmetleri belgelendireceklerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.