Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı

dicleunivDİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İ.Ö.) programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU KOŞULLARI

1) Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.

2) Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfın ilk yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3) Ara sınıflara ve yarıyıllara geçiş için;

a) Ayrılacağı yükseköğretim kurumundaki bütün sınavları başarmış olması,

b)Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dâhil) en az % 60 veya eşdeğeri olması gereklidir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim-öğretim programının puanı, gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartı ile nakledilebilirler.

4) Yükseköğretim Kurumlarının son sınıfına veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı yükseköğretim kurumundaki bütün sınavlarını başarmış olması,

b) Son sınıf veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notu dâhil) en az % 65 veya eşdeğeri olması.

c) Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri olması.

Tıp Fakültesi son sınıfına (aile hekimliği sınıfına) yatay geçiş yapılamaz.

5) ÖSYM Başkanlığınca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve Üniversitemize yatay geçiş için başvuracak öğrencinin, bulunduğu ülke yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yılsonu sınavlarını başarı ile vermiş, 3. ve 4. maddedeki hususları yerine getirmiş olması şartı aranır.

6) Not değerlendirme sistemleri 4’lü sistem olan Üniversitelerden yatay geçişle gelmek isteyen öğrencilerin not dönüşümleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “4’lü sistemden 100’lü sisteme not dönüşüm tablosundaki” verilere göre yapılacaktır. 4’lük Sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tablosuna http://www.yok.gov.tr/content/view/588/lang,tr_TR/ adresinden ulaşılabilir.

7) a) Normal örgün öğretim programından ikinci öğretim programına yatay geçiş yapılabilir. Ancak normal örgün öğretim programından ikinci öğretim programına geçiş yapacak öğrenciler, ikinci öğretim programı öğrencilerinin o yıl için ödeyecekleri miktar kadar ikinci öğretim öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

b) İkinci öğretim programından normal örgün öğretim programına yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin 2008-2009 eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlık sınıfı hariç, bulunduğu sınıf mevcudunun ilk % 10’una girdiğini belgelendirmesi gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, yatay geçiş yapmaları halinde ikinci öğretim öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

c) İkinci öğretim programı öğrencileri, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıf mevcudunun ilk %10’una girip de yine ikinci öğretim programına yatay geçiş yapmaları halinde, yalnız o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler.

8) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Maden Mühendisliği bölümleri ile Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği bölümüne yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmaları veya Üniversitemizce yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girip başarmaları gerekmektedir. Bu durumdaki öğrenciler Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başardıktan sonra başvurduğu sınıfa başlayacaklardır.

9) Vakıf yükseköğretim Kurumlarından normal veya ikinci öğretim programlarına geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini ödemek zorundadırlar. Ancak, tıp fakültesi ile diş hekimliği fakültesine geçiş yapan öğrenciler cari hizmet maliyetinin yarısını öğrenim ücreti olarak öderler.

10) Merkezi Açık Yükseköğretim ve Ekstern Yükseköğretimden yatay geçiş kabul edilmez.

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvurduğu programı (bölümü) belirten dilekçe.

2) ÖSYS Sonuç belgesinin onaylı ınternet çıktısı.

3) Disiplin cezası almadığına dair belge.

4) Not durum belgesi (Transkript), başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği dersler ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

(Not belgesi yabancı dilde olanlar, bu belgenin onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca transkriptlerinde genel başarı not ortalaması hesaplanmamış olan öğrenciler, genel başarı not ortalamasını da hesaplatıp öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna onaylatmak zorundadırlar.)

5) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan birimlerimize başvuran öğrencilerin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olduğuna dair belge.

6) 2008-2009 eğitim-öğretim yılında bulunduğu sınıf mevcudunun ilk %10’una girip de normal örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapacak öğrencinin, bulunduğu sınıf mevcudunun ilk %10’una girdiğine dair belgeyi de getirmesi gerekmektedir.

7) Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanındığına (akredite olduğuna) dair eşdeğerlik belgesini eklemeleri, ayrıca adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan Türkçe katalog ve benzeri dokümanın (Türkçeye çevrilmiş ders planları ve içerikleri) eklenmesi yararlıdır.

C-BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak, Tıp Fakültesine 21.08.2009, Hukuk Fakültesine 28.08.2009, diğer Fakülte ve Yüksekokullarımıza ise 18.09.2009 tarihi mesai bitimine kadar yapılmak zorundadır.

Posta ile yapılan, eksik ve gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır.

Not: Üniversitemizde ders geçme notu 60 olduğundan, öğrenim gördükleri Üniversitelerinde 50-59 arası başarı notu ile geçmiş olan öğrenciler, bu puan aralığındaki dersleri yeniden almak zorundadırlar. Ancak, bu durumdaki öğrenciler, istemeleri halinde söz konusu derslerden laboratuar ve uygulama şeklinde olan dersler dışındaki derslere ders kaydını yapma koşulu ile ve en çok saat sınırı dâhilinde tekrar devam etmeden sadece sınavlara girebilirler.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ
YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
FAKÜLTELER 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
TIP FAKÜLTESİ 5 5 1 5 1 5 1
HUKUK FAKÜLTESİ 5 2 5 2 5 2
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 3 2 2 2
VETERİNER FAKÜLTESİ 2 2 2
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 2
Arkeoloji Bölümü 3 2 2
Biyoloji Bölümü 3 2
Biyoloji Bölümü (İ.Ö.) 2 2
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edb.Bölümü 3 2 2
Felsefe Bölümü 2 2
Fizik Bölümü 3 2
Fizik Bölümü (İ.Ö.) 2 2
Kimya Bölümü 3 3 2
Kimya Bölümü (İ.Ö.) 2 2
Matematik Bölümü 3 3 3
Matematik Bölümü (İ.Ö.) 3 3 2
Sosyoloji Bölümü 3 2 2
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat 3
İşletme 3
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlahiyat Lisans 3 3 3
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2* 2 2
İnşaat Mühendisliği 2 2 2
Makine Mühendisliği 3 3 3
Maden Mühendisliği 3* 3* 3*
Mimarlık 2 2 2
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ziraat Mühendisliği 2* 2*
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ
Almanca Öğretmenliği 2 2 2
Biyoloji Öğretmenliği 2 2 2 2
Coğrafya Öğretmenliği 2 2 2 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2
Fen Biligisi Öğretmenliği 2 2 2
Fransızca Öğretmenliği 2 2 2
Fizik Öğretmenliği 2 2 2 2
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2 2 2
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İ.Ö.) 2 2 2
İngilizce Öğretmenliği 2 2 2
Kimya Öğretmenliği 2 2 2 2
Matematik Öğretmenliği 2 2 2 2
Resim İş Öğretmenliği 2 2 2
Resim İş Öğretmenliği (İ.Ö.) 2 2 2
Sınıf Öğretmenliği 2 2 2
Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.) 2 2 2
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 2 2
Tarih Öğretmenliği 2 2 2 2
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2 2 2 2
Türkçe Öğretmenliği 2 2 2
Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö.) 2 2 2

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan birimlere başvuran öğrencilerin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmaları veya Üniversitemizce yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girip başarmaları gerekmektedir. Bu durumdaki öğrenciler, Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başardıktan sonra başvurduğu sınıfa başlayacaklardır.

YÜKSEKOKULLAR 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF
ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Programı 3 3 2
Sağlık Memurluğu Programı 2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
Antrenörlük Bölümü 2 2 2
Antrenörlük Bölümü (İ.Ö.) 2 2 2
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2 2 2
Spor Yöneticiliği Bölümü 2
DEVLET KONSERVATUVARI
Temel Bilimler Bölümü 2 2 2
Ses Eğitimi Bölümü 2 2 2
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2.SINIF
ATATÜRK SAĞLIK
HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Anestezi Programı 2
Ortez-Protez Programı 2
Radyoloji Programı 2
Tıbbi Dökümantasyon ve
Sekreterlik Programı
2
BİSMİL MESLEK
YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama (İ.Ö.)
2
Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Teknolojisi Programı
2
Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Teknolojisi Programı (İ.Ö.)
2
Organik Tarım Programı 2
Şarap Üretim Teknolojisi ve
Bağcılık Programı
2
Tarım Alet ve Makineleri
Programı
2
ÇERMİK MESLEK
YÜKSEKOKULU
Bankacılık ve Sigortacılık
Programı
3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Programı
3
İşletme Programı 3
ÇÜNGÜŞ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Elektrik Programı 2
DİYARBAKIR MESLEK
YÜKSEKOKULU
Bahçe Ziraatı Programı 2
Besicilik Programı 3
Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama
3
Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama (İÖ)
3
Çocuk Gelişimi Programı (İ.Ö.) 3
Elektrik Programı 3
Elektrik Programı (İÖ) 3
Elektronik Haberleşme Programı
(İ.Ö.)
3
Endüstriyel Elektronik Programı 3
Endüstriyel Elektronik Programı
(İÖ)
3
Gıda Teknolojisi Programı 3
Hayvan Sağlığı ve
Yetiştiriciliği Programı
3
İklimlendirme ve Soğutma
Programı (İ.Ö.)
3
İnşaat Programı (İ.Ö.) 3
İşletme Programı 3
İşletme Programı(İÖ) 3
Kuaförlük Programı (İ.Ö.) 3
Makine Programı (İ.Ö.) 3
Mermer Teknolojisi Programı 3
Mobilya ve Dekorasyon Programı
(İ.Ö.)
3
Muhasebe Programı 5
Muhasebe Programı(İÖ) 5
Organik Tarım Programı 2
Otomotiv Programı (İ.Ö.) 3
Peyjaz ve Süs Bitkileri Programı 2
Radyo ve Televizyon
Programcılığı (İ.Ö.)
3
Süt ve Ürünleri Programı 3
Tekstil Programı (İ.Ö.) 3
Tohumculuk Programı 2
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Programı
3
ERGANİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama
2
Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama (İ.Ö.)
2
İşletme Programı 2
Makine Programı (İ.Ö.) 2
Muhasebe Programı 2
Muhasebe Programı (İ.Ö.) 2

"Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Program İlanı" için yapılan yorumlar

 1. abdulkadir şiren   20/07/2012 at 07:05

  yurt dışında okumamaktayım geçiş yapmak istiyorum

 2. Nihayet   30/05/2012 at 11:17

  Hakkari ünv.öğrencisiyim. Fakat çukurova ünv. Okumaktayim. Geçme notu 70 ve altan dersim yok. Dicle üniversitesine geçiş yapmak istiyorum. Yardımcı olmanızı istiyorum. Gelmeyecekse uğraşmak istemiyorum.

 3. fatma gümüş   04/10/2011 at 13:54

  ben hatay mustafa kemal ünv iktisat bölümü 1. sınıf öğrencisiyim bizim okulda hazırlık yok dicleye geçersem bir sorun çıkar mı şimdiden tşkler

 4. mista   30/12/2010 at 21:59

  :)

 5. selen   12/07/2010 at 14:41

  neden hic bi universitede yurtdisi gecis kontenjani yok anlamadim gitti , o zaman neden bole bi secenek var bunu kaldirsinlar tamamen millette bosu bosuna ugrasmasin .

 6. dicle fırat   13/02/2010 at 23:45

  yatay geçiş sonuçları ne zaman açıklanıcak bilen var mı?

 7. isa ekin   13/02/2010 at 17:23

  yatay geçiş sonuçları ne zaman açıklanacak

 8. kerim   14/01/2010 at 11:38

  bence sen geçme zaen bi senen kalmiş

 9. Devlet.TC   23/07/2009 at 13:05

  Puanlama sistemi uyması ile ilgili, üniversitelerin öğrenci işlerinden bilgi alabilirsiniz. Dicle üniversitesinin öğrenci işlerini arayıp sorularınızı yöneltirseniz daha net cevaplar alabilirsiniz.

 10. özden   23/07/2009 at 10:59

  ben rize meslek yüksekokul muhasebe 2.sınıf öğrencisiyim bizim geçme notumuz 45_50 arası dicle meslek yüksekokulun ise 60 peki ben bütün dersleri tekrar vermek zorunda mıyım nasıl olacak,gördüğüm bütün derslerin sınavlarına girmeyecem herhalde,yardımcı olursanız sevinirim…….

Leave a Reply

Your email address will not be published.