Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

personelDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (DAKA)

PERSONEL İLANI

TRB2 Düzey 2 Bölgesi (Bitlis, Hakkâri, Muş, Van illeri) Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun (http://www.dpt.gov.tr/bgyu/kalkinmaajans/5449SayiliKanun.pdf) ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği (http://www.dpt.gov.tr/bgyu/kalkinmaajans/PersonelYonetmeligi.pdf) hükümleri uyarınca 25 Uzman ve 6 İdari Destek Personel alımı yapılacaktır.

1- Genel Şartlar:

Başvuru için adaylarda;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu belgelemek.
2- Uzman Personel İçin Sınava Giriş Ön Şartları:

2.1 KPSS puanıyla başvuracak adaylar için;

a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak.

b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik, sosyoloji, şehir ve bölge planlama, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mimarlık ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 30 Haziran- 01 Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıdaki tabloda gösterilen öğrenim dalları itibarıyla ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

2.2 KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için;

a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (TOEFL veya IELTS) sahip olmak.

b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik, sosyoloji, şehir ve bölge planlama, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mimarlık ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi,

ı) Uluslararası ticaret.

2.3 KPSS’ye girme şartı aranmaksızın 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3. Maddesi uyarınca başvuracak adaylar için;

a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL veya IELTS) sahip olmak.

b) Bu ilanın yayın tarihi itibarıyla Doğu Anadolu Kalkınma Birliğinde çalışıyor ve Ajansın kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten (22 Kasım 2008) itibaren altı ay içerisinde ajansa başvurusunu yapmış olmak.

2.4 Madde 2.1 ve 2.2 ye göre başvuru yapacak Uzman Personel İçin Aranan Özel Şartlar:

Madde 2.1 ve madde 2.2 çerçevesinde yapılacak uzman personel başvurularında, belirtilen şartları haiz olmak koşuluyla aşağıdaki alanlardan birinde veya daha fazlasında deneyim sahibi olmak diğer adaylara göre tercih sebebi olacaktır.

a) Hibe veya mali destek yönetimi

b) Proje döngüsü yönetimi (PCM)

c) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları

d) Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması, izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,

e) Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma,

f) Kent sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

g) Eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve eğitim politikaları,

h) Kırsal Kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,

i) Turizm Politikaları,

j) Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı

k) Girişimcilik ve özel sektör destekleme çalışmaları.

3 – Destek Personeli (İdari Personel) için Başvuru Şartları:

3.1 ) Yönetici Asistanı 1 Kişi:

İlk defa atanacaklar için lisans düzeyinde 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 30 Haziran- 01 Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 6 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak , KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunun ilgili alanında en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak,

Ayrıca adayların KPDS, TOFEL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olmak, MS Office programlarını kullanmak ve büro yönetimi alanında tecrübe sahibi olmak, herhangi bir Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olmak, tercih sebebi sayılacaktır.

3.2) Halkla İlişkiler Görevlisi 1 Kişi:

İlk defa atanacaklar için lisans düzeyinde 4 yıllık halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, iletişim, medya ve rehberlik, sosyoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumların birisinden mezun olmak, 30 Haziran- 01 Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için 4 yıllık halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, iletişim, medya ve rehberlik, sosyoloji bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

Ayrıca KPDS, TOFEL ve IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olmak, MS Office programlarını kullanmak, herhangi bir Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olmak, tercih sebebi sayılacaktır,

3.3) Büro Görevlisi 1 Kişi:

İlk defa atananlar için 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezun olmak, 30 Haziran- 01 Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için 4 yıllık fakülte muzunu olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,

Lise veya yüksekokul düzeyinde adaylar için ise; her hangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak.

Ayrıca MS Office programlarını kullanmak ve büro yönetimi konusunda deneyimli olmak tercih sebebi olacaktır.

3.4) Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlileri 2 Kişi:

İlk defa atananlar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak, 30 Haziran- 01 Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte mezunu olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak;

Lise veya yüksekokul düzeyinde adaylar için ise; her hangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak.

Ayrıca MS Office programlarını kullanmak, muhasebe, mali konular ve satın alma ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak tercih sebebi olacaktır.

3.5 Bilgi İşlem Uzmanı 1 Kişi:

İlk defa atananlar için; 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarınının birinden mezun olmak, 30 Haziran- 01 Temmuz 2007 veya 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,

Masaüstü yazılımları, Web programlama, veritabanı tasarımı – yönetimi süreçlerine hakim; Visual C, Windows 2000-2003 Server sunucuları, domain yapısı – network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olmak tercih sebebi olacaktır.

4 – Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (EK 1)

b) 4,5×6 ebadında üç adet vesikalık fotoğraf,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS-İngilizce) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya tasdikli sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

d) Yüksek öğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti veya aslı Ajansa başvuru sırasında ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

e) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belge,

g) Nüfus cüzdanı örneği ve ikametgâh belgesi,

h) Detaylı özgeçmiş.

i) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 30 Haziran-01 Temmuz 2007 ve 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden en az 80 veya daha yüksek puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti veya aslı Ajansa başvuru sırasında ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

j) Kamu veya özel sektör iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için bu ilanın 2.2 maddesinde ve tercih sebebi olarak 2.4. maddesinde belirtilen alan/alanlarda en az 5 yıl deneyim sahibi olunduğuna dair belge,

k) İlanın 2.3 maddesi gereğince başvuruda bulunacak adaylar için halen Doğu Anadolu Kalkınma Birliğinde fiilen çalışıyor olduğunu gösterir belge.

l) Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgeler,

5 – Destek Personeli İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (Ek-1)
b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya tasdikli sureti veya aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) Üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

d) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

e) Nüfus cüzdanı örneği ve ikametgâh belgesi,

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş veya muaf olduğunu gösteren belge,

g) Kamu veya özel sektör iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için 4 yıllık fakülte mezunları olmaları halinde en az 5 yıl, lise ve yüksekokul mezunları olmaları durumunda ise en az 10 yıl çalıştığına dair belge.

h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 30 Haziran-01 Temmuz 2007 ve 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden en az 75 veya daha yüksek puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti veya aslı Ajansa başvuru sırasında ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

i) KPDS İngilizce puanının tercih sebebi olduğu idari destek pozisyonları için KPDS-İngilizce sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya tasdikli sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

j) İlanın 2.3 maddesi gereğince uzmanlık yeterliği olmayıp, destek personeli statüsünde başvuruda bulunacak adaylar için halen Doğu Anadolu Kalkınma Birliğinde fiilen çalışıyor olduğunu gösterir belge.

k) Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgeler,

6 – Başvuru Tarihi, Başvuru Şekli ve Yeri:

Adayların, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 25 Mayıs 2009- günü saat 17.00’a kadar ulaşmak üzere “Doğu Anadolu Kalkınma Birliği, Şerefiye Mahallesi Kültür Sarayı Kat:2 VAN” adresine elden teslim etmeleri veya bu tarihler içinde belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla postayla göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Doğu Anadolu Kalkınma Birliği tarafından tasdik edilebilecektir. Sınavda başarılı olan adaylardan ilgili bilgi ve belgelerin asılları veya tasdikli suretleri talep edilecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 – Sınava Giriş

Yapılan başvuruların Genel Sekreterlikçe dosya üzerinden değerlendirilmesini müteakip yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer gibi bilgiler 28 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Van Valiliği web sayfası (www.van.gov.tr) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı web sayfası (www.daka.org.tr) adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Uzman personel bakımından;

KPSS ve ingilizce dil puanları, iş deneyimi, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliği dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda, en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere toplam 75 aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Destek personeli bakımından;

Her pozisyon için tercih sebebi olarak İngilizce dil ve KPSS puanları, iş deneyimi, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliği dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda, en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere, her pozisyon için düşünülen personel sayısının üç katı kadar olmak üzere toplam 18 aday sınava çağrılacaktır.

8 – Sınav Şekli

Yarışma Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirecek ve her adaya ayrı ayrı not verecektir. Değerlendirmelerde adayın 5449 Sayılı Kanun ve ilgili personel yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği olup olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

9 – Sınav Yeri ve Tarihi

Yarışma Sınavı 01-05 Haziran 2009 tarihlerinde Doğu Anadolu Kalkınma Birliği Program Koordinasyon Merkezi Kültür Sarayı Kat:2 Van adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, 01-05 Haziran 2009 tarihleri arasında, Van Valiliği web sayfası (http://www.van.gov.tr) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı web sayfası (www.daka.org.tr) adreslerinde ilan edilecek gün ve saatte, yukarıda belirtilen adreste, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

11- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Sınav sonuçları, Genel Sekreterlikçe Van Valiliği web sayfası (http://www.van.gov.tr) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı web sayfası (www.daka.org.tr) adreslerinden ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ajansa iş başvurusunda bulunan adaylar bu ilandaki ve dayandığı mevzuattaki ilgili hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

12- Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup faaliyet alanları Hakkari, Bitlis, Muş ve Van illerini kapsadığından kazanan adayların görev yerleri bu illerden herhangi biri olacaktır.

Alınacak Uzman Personel İçin Aranan KPSS türleri:

TABLO : 1

ALAN PUAN TÜRÜ- TABAN PUAN

HUKUK KPSS 3 veya 11 80
İKTİSAT KPSS 3 veya 9 80
MALİYE KPSS 3 veya 24 80
İŞLETME KPSS 3 veya 99 80
KAMU YÖNETİMİ KPSS 3 veya 37 80
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KPSS 3 veya 36 80
İSTATİSTİK KPSS 3 veya 75 80
MATEMATİK KPSS 3 80
SOSYOLOJİ KPSS 3 80
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ İLİŞKİLERİ KPSS3 veya 14 80
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA KPSS 3 80
MÜHENDİSLİK /MİMARLIK(Bilgisayar, Makine, İnşaat, Endüstri, Çevre, Ziraat, Gıda) KPSS 3 80

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

EK 1)

İŞ TALEP FORMU

SOYADI :………………………………..

ADI :………………………………..

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :………………………………..

CİNSİYETİ :………………………………..

MEDENİ HALİ :………………………………..

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER :………………………………..

EVLİ İSE EŞİNİN ADI SOYADI :………………………………..

EŞİNİN MESLEĞİ :………………………………..

ADRES : ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

TELEFONLAR :EV: ………………… İŞ: ………………… CEP: ……………………

TALEP ETTİĞİ KADRO: UZMAN PERSONEL DESTEK PERSONEL

BİTİRDİĞİYÜKSEK OKULUN

ADI VE YERİ GİRİŞ TARİHİ MEZUNİYET TARİHİ DERECESİ Y. DİL

……………… ………………………. …………… ………….. ………

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞINIZ İŞ YERLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞİN TÜRÜ ÇALIŞTIĞINIZ SÜRE GÖREVİNİZ ADRESİ AYRILMA NEDENİ

…………… ………………………. …………….. …………………… …………………….

Aşağıdaki maddeleri dikkatli okuyup doldurunuz.

1- Bütün sorular iş talep eden tarafından kendi el yazısı ile doldurulacaktır.

2- Bütün sorular tam ve eksiksiz doldurulup, fotoğrafınızı sağ üst köşeye yapıştırınız. Fotoğrafsız ve eksik form dolduranların iş talep formu işleme konulmayacaktır.

3- Bu formda yazılı soruların hakikate uygun olmadığı, yanlış ve eksik bilgi verildiği saptanırsa formu dolduran kişi göreve kabulü gerçekleşse dahi bütün işlemler iptal edilecek ve bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahüt eder. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

TARİH :

ADI SOYADI :

İMZA :

Leave a Reply

Your email address will not be published.