Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

duzceunivDÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (Giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI ADEDİ ÖĞRENİM: (BRÜT ÜCRET / TL) ARANILAN NİTELİKLER
Diyetisyen 1 Lisans 1,303 TL Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili
bölümünden mezun olmak.
2006-2008 KPSSP3 Puanına göre değerlendirilecektir.
Sağlık Memuru 5 Lisans 1,303 TL Sağlık yüksekokullarının sağlık memurluğu
programından mezun olmak.
2006-2008 KPSSP3 Puanına göre değerlendirilecektir.
Sağlık Teknikeri (Biyomedikal Cihaz) 1 Önlisans 1,237 TL Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının
biyomedikal cihaz teknolojisi programından mezun olmak.
2006-2008 KPSSP93 Puanına göre değerlendirilecektir.
Sağlık Teknisyeni (Radyoloji) 2 Lise 1,119 TL Sağlık meslek liselerinin radyoloji
programından sağlık teknisyeni olarak mezun olmak.
2006-2008 KPSSP94 Puanına göre değerlendirilecektir.
Sağlık Teknisyeni (Acil Tıp) 1 Lise 1,119 TL Sağlık meslek liselerinin acil tıp
teknisyenliği programından mezun olmak.
2006-2008 KPSSP94 Puanına göre değerlendirilecektir.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1 – Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa veya zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgili bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7- 2006-2008 KPSS (B) gurubu sınavlarından Lise Mezunları için KPSSP94, Onlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans Mezunları için KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

8- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

9- Aranılan nitelikler bölümünde belirlenen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.

İstenen Belgeler;

1 – Bir adet dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Lise, önlisans, lisans diploması (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış sureti)

4- 2006-2008 KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

6- Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi

7- 2 adet fotoğraf

8- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkekler için)

9- Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sözleşme esnasında teslim edilecek)

10- İkametgah ilmühaberi (sözleşme esnasında teslim edilecek)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

2006-2008 KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.duzce.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının bir (1) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun www.duzce.edu.tr adresinde ilan edildiği günden itibaren onbeş (15) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılacaktır.

"Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı" için yapılan yorumlar

  1. merve   11/01/2012 at 12:19

    başvuru yapmak istiyorum ama sizin başvuru yapmammız için siteniz var mı?

Leave a Reply

Your email address will not be published.