Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarını Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarını Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

erciyesuniv Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARINI ENGELLEME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarını Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak kurulan Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarını Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ÇB : Çalışma birimlerini,

b) Dekan: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (EÜTFÇİTEM): Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarını Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

f) Tıp Fakültesi: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini,

g) Üniversite: Erciyes Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İlgili anabilim dalları olan sosyal pediatri, adli tıp, çocuk psikiyatrisi ve gerekli olduğu durumlarda radyoloji, çocuk cerrahisi, acil tıp, göz hastalıkları, beyin cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, erişkin psikiyatrisi ve ortopedi dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak ihmale ve istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamak,

b) Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran çocukların ihmal ve istismardan korunması için çalışmak, ihmal kuşkusu bulunan, ihmal edilmiş ya da istismara uğramış çocukları değerlendirmek, tanı, tedavi ve izlenmelerini gerçekleştirmek,

c) Çocuk ihmal ve istismarını önleme konusuyla ilgili diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Bu konuda öğrenci ve araştırma görevlilerine yönelik eğitim vermek,

d) Konuyla ilgili toplumsal duyarlılığın arttırılması için topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

e) Program ve projeler geliştirmek,

f) Danışmanlık hizmeti vermek,

g) Hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

ğ) Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek,

h) Dergi, kitap yayını ve benzeri hizmetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) İhmal ve istismara uğrayan çocuk ve ergenlerin tanısı, tedavisi ve izlenmesi için yeterli sayıda hekim, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal pediatri, adli tıp, çocuk psikiyatrisi, çocuk cerrahisi, göz hastalıkları, acil tıp, kadın hastalıkları ve doğum, radyoloji, beyin cerrahisi, ortopedi ve erişkin psikiyatri anabilim dallarında gerekli personel, araç gereç ve teknik imkanlar ve çalışma alanlarına sahip araştırma ve uygulama birimleri oluşturarak çalışmaları yürütmek,

b) Çocuk ihmali ve istismarı konusunda bilimsel temellere dayalı klinik ve alan araştırmaları yapmak ve yapılan araştırmalara destek vermek,

c) Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversite, fakülte, yüksek okul, sivil toplum örgütleri ve bu amaca yönelik hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

ç) Yurt içinde ve dışında çocuk ihmali ve istismarı konusunda yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslararası düzeyde programlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitimli, uzmanlaşmış olup bu konuda akademik, tıbbi deneyime sahip Tıp Fakültesi adli tıp, çocuk psikiyatrisi ve çocuk hastalıkları sosyal pediatri öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez Yönetim Kuruluna üye seçimi için Dekana öneride bulunmak,

ç) Merkez Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Dekana bilgi vermek,

f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

g) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görevlerini ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek, gerekli hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak,

ğ) Merkezde yapılan iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını denetlemek,

h) Merkez birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak için Merkez Yönetim Kuruluna teklif sunmak.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen Tıp Fakültesi adli tıp, çocuk psikiyatrisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve radyoloji anabilim dalından birer öğretim üyesi, bir psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanından oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilerek ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

(2) Merkez Müdürü Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez Yönetim Kurulu altı ayda bir Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Müdürü gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması durumunda Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programlarını yapmak,

b) Merkezde verilmekte olan hizmet ve araştırma çalışmalarının etik ve bilimsel kurallara ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez bünyesinde; çalışmaların daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesine yardımcı olmak için çalışma birimleri oluşturulur. ÇB’lerde; Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra sosyal pediatri, adli tıp, çocuk psikiyatrisinde görev yapan diğer öğretim elemanları ve araştırma görevlileri de görev alabilirler. Gerekli hallerde, Tıp Fakültesinin diğer anabilim dallarından Dekanlık tarafından belirlenmiş öğretim elemanları da çalışma biriminde görev alır. Ayrıca, Ebelik ve Hemşirelik Yüksek Okulu, Hukuk Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve çocuk gelişimi ile ilgili birimlerin öğretim üyelerinden de destek sağlanabilir.

(2) ÇB’lerin çalışma yöntemlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Leave a Reply

Your email address will not be published.