Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

erciyesuniT.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMKLİ PERSONELİN

ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ VE MİNİMUM PUANI SÖZLEŞME BRÜT ÜCRETİ
Sağlık Teknikeri 1 Sağlık Meslek Yüksek Okullarının (Önlisans)
Cerrahi Teknikerliği Bölümünden Mezun Olmak
2008 KPSS/B minimum 60 puan 1000 TL
Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Meslek Yüksek Okullarının (Önlisans)
Radyoloji Teknikerliği Bölümünden Mezun Olmak veya

Sağlık Meslek Liselerinin (Ortaöğretim) Radyoloji Teknisyenliği Bölümünden
Mezun Olmak

2008 KPSS/B minimum 60 puan Önlisans

1000 TL

Ortaöğretim

880 TL

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1- T.C. Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fnziît hapis veyahut afta uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, İnancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

5- 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

6- Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olmak.

7- Yukarıda belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

8- Yukarıda belirtilen puan türü ve minimum puana sahip olmak.

9- 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (ortaöğretim melunları için K.PSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 puanları esas alınacaktır.’)

10- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Ercıyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından yada www.erciyes.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan s ıra temasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç ) iş günü içerisinde www.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2OO8 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4- Fotoğraf (2) adet

5- Erkek adaylar için askerliğini yaptığına dair belge

Leave a Reply

Your email address will not be published.