Gazi Üniversitesi 25 Adet Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Gazi Üniversitesi 25 Adet Sözleşmeli Personel Alım İlanı

gaziunivGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Laborant 3 Tıbbi Laboratuvar Önlisans programından
mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli
( Paramedik Teknisyeni)
5 Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp
Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanından mezun
olmak.
Diğer Sağlık Personeli (Radyoterapi) 1 Radyoterapi Önlisans programından mezun
olmak.
Hemşire 17 Hemşirelik Veya Hemşirelik Ve Sağlık
Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans Programından Mezun Olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

1-Lisans mezunları için 2008 KPSS B Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

2- Önlisans mezunları için 2008 KPSS B Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

3-Ortaöğretim mezunları için 2008 KPSS puanı esas alınacaktır.

4-Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

5-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını aşağıda istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemizin Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: 8 – 22 Haziran Tarihleri Arasıdır.

III-İSTENEN BELGELER:

—Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek iş talep formu

—KPSS (B) Sonuç Belgesinin Aslı (Sonuç Belgesi ÖSYM Kayıtları İle Kontrol Edilecektir. Yanlış Beyanda Bulunanları Başvuruları Geçersiz Sayılacaktır).

—Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti

IV-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içende aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

Tel: 0312–202 24 15-10-11

Leave a Reply

Your email address will not be published.