Kahramanmaraş Altunelma Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Kahramanmaraş Altunelma Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

itfaiye24K.MARAŞ İLİ AFŞİN İLÇESİ ALTUNELMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Altunelma Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYET EĞİTİM DURUMU
G.İ.H İtfaiye Eri 10 1 E/K Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak

Toplam : 1 adet İtfaiye Eri

BAŞVURU ŞARTLARI :

Türk Vatandaşı olmak.

Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar,devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Sınav tarihi itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak.

Tartılma ve Ölçülme aç karnına,soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m,kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak

Sağlık açısından kapalı mekan,dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.(Sağlık Raporu istenir.)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş 70 ve üzeri puanı almış olmak.

Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 27.05.2009 da başlayıp 28.05.2009 mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Altunelma Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup posta ve internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

İşe Başvuru Formu Altunelma Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden

Cüzdan sureti (T.C.Kimlik No”su olan)

KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti.

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.

Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak.)

Sabıka Sicil Kaydı(Son 15 gün içerisinde alınmış olmak)

Askerlikle ilişkisi bulunmadığı, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olduğu veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve beyanı.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:

Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 1 adet itfaiye eri kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 28/05/2009 sabah saat 08.30 dan mesai bitimine kadar Altunelma Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

*Adaylar sınavda, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ:

İtfaiye Eri adayları için sınav 29.05.2009 günü saat 09.30 da ALTUNELMA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MECLİS SALONUNDA sözlü sınav olarak yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuran İtfaiye Eri adayları 29.05.2009 Cuma günü Altunelma Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda saat 09.30 da sözlü sınava katılacaklardır.

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Başarı notu; sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların, sınav sonuç puanının (kurum sınavı başarı puanının) %50 si ile KPSS puanının %50 si alınmak suretiyle belirlenir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.

Sınav sonuçları başarı sırasına göre belediyemizin

İlan organları ile duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İLAN OLUNUR

Leave a Reply

Your email address will not be published.