Karabük Eflani Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Karabük Eflani Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

itfaiye3KARABÜK İLİ EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR.

Karabük İli Eflani Belediyesi bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle belirlenen hükümler çerçevesinde Belediye Başkanlığımızda boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Cinsiyeti Eğitim Durumu
GİH İtfaiye Eri 9 2 60 KPSSP1 1 Adet Erkek
1 Adet Kadın
4 Yıllık Fakülte Mezunu Olmak

2 Adet İtfaiye Eri

ARANAN ŞARTLAR :

Türk Vatandaşı olmak.

Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Sınav tarihi itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak.

Tartılma ve Ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayaklı olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak

Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.(Sağlık Raporu istenir.)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) girmiş 60 ve üzeri puanı almış olmak.

Kalıcı bulaşıcı bir hastalığı olmamak, görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel bir durumu bulunmamak.

10. Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda 657 Sayılı Kanuna tabi çalışıyor olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1-İşe Başvuru Formu Eflani Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.

2-T.C.Kimlik No’lu Nüfus Cüzdan sureti .

3-KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti.

4-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.

5-Yabancı Okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı sureti.

6-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyan.

7-Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan.

8-Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak.)

BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ :

Başvurular 25.06.2009 günü saat 08.30 da başlayıp, 26.06.2009 günü saat 16.30 da sona erecektir. Başvurular Karabük İli Eflani Belediye Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adayların başvurusunu eksik bilgi ve belgelerle yapmaları yada nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ:

Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak 2 adet itfaiye eri kadrosunun 3 katı aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak İtfaiye Eri adaylarının listesi belediyemiz ilan tahtasında ve internet (www.eflani.bel.tr) sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 09.07.2009 günü sınavdan önce Eflani Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır. Ayrıca sınava çağrılan adaylar sınavdan önce Belediyemiz Zabıta Memurluğuna müracaat ederek Boy ve Kilo tespiti yaptırıp bununla ilgili formu alarak Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Adaylar sınavda, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanını yanında bulunduracaklardır. Sınava katılmaya hak kazanamayan müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ :

Sözlü mülakat sınavı, Karabük İli Eflani Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 09.07.2009 günü ve saat 10.00’da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat,

-Genel Kültür

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME :

Başvuran İtfaiye Eri adayları 09.07.2009 Perşembe günü Eflani Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda saat 10.00 da sözlü sınava katılacaklardır.

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Başarı notu; sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların, sınav sonuç puanının (kurum sınavı başarı puanının) %50 si ile KPSS puanının %50 si alınmak suretiyle belirlenir.

Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.

Sınav sonuçları başarı sırasına göre belediyemizin ilan araçları ve internet sitesinde (www.eflani.bel.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İLANEN DUYURULUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.