Kütahya Yunuslar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Kütahya Yunuslar Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

itfaiye9KÜTAHYA İLİ GEDİZ İLÇESİ YUNUSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yunuslar Belediye Başkanlığı Bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı,unvanı,derecesi,adedi ,(KPSS) taban puanı türü belirtilen İtfaiye Eri Kadrosuna; Merkezi sınavdan (KPSS) sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından,en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç ( 3 ) katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılmak suretiyle İtfaiye Eri alınacaktır.

A. ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADEDİ CİNSİYET EĞİTİM DURUMU
G.İ.H İtfaiye Eri 11 1 E/K Lise ve dengi okulu mezunu olmak

B. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasını yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya Kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) 30 yaşını doldurmamış olmak,

5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair veya tecilli olduğuna dair beyan,

6) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,(Boy ve Kilo tespitleri İlçemiz Gediz Devlet Hastanesi tarafından yapılarak onaylanacaktır .)

7) Adayların öncelikle 2008 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) sınavına girmiş olmaları ve Lise ve Dengi Okul Mezunları için KPSS P94 türünden yukarıda Sınav komisyonunun belirlemiş olduğu 55 taban puanı ve üzerinde KPSS puanı almaları şarttır.

8) KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup,sınava çağrılacak olan adaylarının listesi, Belediyemiz ilan panosunda yayınlanacaktır.sınava çağrılan adaylar için sınav giriş belgeleri düzenlenecek olup,sınava giriş belgeleri 11.06.2009 tarihinde sabah saat 09.00’dan 17.00 ‘ye kadar Yunuslar Belediyesi Hizmet Binasında Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

9) Alınacak olan kadrolar için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerden sınav tarihi itibariyle mezun olmak.

10) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.

11) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

C . BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ :

1. Adaylar 11.06.2009 tarihlerinde,sabah-akşam saat 09.00 ile saat 17.00 arası istenilen belgelerle birlikte, Yunuslar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne,Gediz/KÜTAHYA adresine şahsen başvuracaklardır.

2. Son başvuru tarihi 11/06/2009 saat 17.00′ de sona erecektir.Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Yazı İşleri Müdürlüğünce sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) verilecektir. İdaremiz, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.Posta ve İnternet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

D . BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

Yunuslar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1.2008 KPSS sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti,

2. T.C. Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli sureti,

3. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli 4,5 x 6 boyutunda vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafın 1 tanesi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

4. Diploma veya çıkış belgesi aslı veya Noter onaylı sureti,

5. Askerliğini yaptıklarına dair belgenin aslı veya tasdikli sureti.

6. Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış.),

7. Boy kilo Tespit formu. (Boy ve kilo tespiti Belediyemiz tarafından yapılacaktır.)

8) Sağlık açısından Kapalı mekan,dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının Çalışma şartlarına uygun olmak.Bu konuda tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Raporu istenir.)

E . SINAV YERİ , ZAMANI ve KONULARI :

Sınav sözlü olarak yapılacaktır.Sözlü sınav tarihi 15.06/2009 Pazartesi günü saat:10.00′ da Yunuslar Belediye Başkanlığı hizmet binası Gediz/KÜTAHYA adresinde Belediye Meclis odasında yapılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,

e) Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

f) Genel Kültür

F . SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ve İLANI :

1. Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.

2. Sözlü sınav yukarıdaki sınav konuları üzerinde yapılacaktır. Hizmetin gerektirdiği duruma göre sportif dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılacaktır.Bu Durumda adayların yanlarında Eşofman ve spor ayakkabısı da getirmeleri gerekmektedir.

3. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Her aday, sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) kontrol edilmek suretiyle sınava alınır.

4. Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü Sınavda en az 70 puan almak şarttır.

5. Kurum sınav başarı puanı, sözlü sınav türünden sonucu esas alınarak belirlenir.

6. İtfaiye Eri Memurluğuna girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir.

7. Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve yarısı kadar YEDEK aday belirlenir.

8. Sınav sonuçları, başarı sırasına göre belediyenin ilan panosunda ilan edilir.Kazanan adaylara yazılı olarak bildirilmeyecektir.

9. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan ve internet ortamında yapılan müracaatlar geçersizdir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlan Olunur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.