Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

maliye_bakanligi_logoT.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde boş bulunan 10 adet Programcı, 5 adet Çözümleyici–Sistem Programcısı ve 1 adet Mütercim-Tercüman pozisyonunda görevlendirilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı ek 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yönteme göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1) SINAVA KATILMA ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

B) ÖZEL ŞARTLAR:

a) PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI POZİSYONU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

1) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmeliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS3 (B) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3) İngilizce bildiğini belgelemek, (KPDS sınavından en az “D” , TOEFL sınavından en az 173 ve IELTS sınavından en az 6 puan düzeyinde İngilizce bilgisi aranır.)

4) Yüksek öğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak, (programcı pozisyonuna başvuracaklar için)

5) BİM’de kullanılan programlama (Java, .net, SQL, PL/SQL) dillerinden biri ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesi bildiğini belgelemek, (Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için)

6) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezinde programcı olarak çalışmış olmak. (Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için)

b) MÜTERCİM-TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

1) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren İngilizce mütercim-tercümanlık ve Çeviribilim bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

2) 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS6 (B) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

3) KPDS’den en az (B) veya TOEFL sınavından en az 213 puan veya IELTS sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil (İngilizce) bildiğini belgelemek,

4) Akıcı bir İngilizce’ye sahip olmak,

5) Simültane ve ardıl tercüme yapabilmek,

2) SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI

a) Sınav : Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

b) Yazılı Sınav : Mesleki bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.

c) Sözlü Sınav : Mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

d) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başaramayanlar sözlü sınava alınmazlar.

3) SINAV KONULARI

a) PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI POZİSYONU İÇİN SINAV KONULARI:

– Temel Bilgisayar ve Donanım

– Veri Yapısı

– Algoritma

– Akış Diyagramı

– Java – Java Script

– Oracle Veritabanı – SQL –PL/SQL

– Unix – Linux

– Temel MS Windows İşletim Sistemleri (2000- 2003-2008 server , Vista, Xp)

– Temel Ofis Uygulamaları (MS Office 2000, 2007)

– Bilgisayar Ağları ve Yapıları (Network)

b) MÜTERCİM-TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN SINAV :

– Yazılı çeviri sınavı (mali terminolojiye yönelik)

4) BAŞVURU

Adayların, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Yer Değiştirmeye Tabi Olmayan Personel Şubesinden alacakları veya http://www.muhasebat.gov.tr web adresinden temin edecekleri “İş Talep Formu” ile başvuruda istenilen belgelerle birlikte en geç 25 Mayıs 2009 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıdaki adrese başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

5) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

a) İş Talep Formu,

b) KPDS, TOEFL veya IELTS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği,

ç) Yüksek öğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığı Onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika, (programcı pozisyonuna başvuracaklar için)

d) BİM’de kullanılan programlama (Java, .net, SQL, PL/SQL) dillerinden biri ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair belge, (Transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kursları bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika ile belgelemek. (Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya en az 31/12/2009 tarihine kadar tecilli olduğunu gösterir belge,

g) İki adet vesikalık fotoğraf,

ğ) Adli sicil belgesi.

6) SINAV TARİHLERİ VE YERİ :

a) PROGRAMCI YAZILI SINAVI

06 HAZİRAN 2009 CUMARTESİ Saat 10.00

b) ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI YAZILI SINAVI

06 HAZİRAN 2009 CUMARTESİ Saat 14.00

c) MÜTERCİM-TERCÜMAN YAZILI SINAVI

06 HAZİRAN 2009 CUMARTESİ Saat 10.00

SINAV YERİ: Muhasebat Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi

Bosna Hersek Caddesi No:29 EMEK/ANKARA

7) SINAV GİRİŞ BELGESİ

Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Muhasebat Genel Müdürlüğünce, fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav Giriş Belgeleri Yer Değiştirmeye Tabi Olmayan Personel Şubesinden elden alınacaktır. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda Giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır.

8) DİĞER HUSUSLAR

1) Sınavlara girmeye hak kazanan adaylar, sınav sonuçları ve atanmaya hak kazanan adayların listeleri Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün www.muhasebat.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

2) KPSS B puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların 10 (on) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde, yabancı dil puanları esas alınacak, yabancı dil puanlarının da eşit olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

3) Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar, posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına ulaşan müracaatlar veya aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4) Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının Bakanlığımıza ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir.

5) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon unvanı için aynı miktarda yedek aday belirlenecektir.

6) Adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları ile Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) puanları Bakanlığımızca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir.

7) Sınavda başarılı olamayan adayların başvuru evrakları, sözlü sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 1 (bir) ay içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, bu tarihten sonraki talepler dikkate alınmayacaktır.

8) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK`ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK`na tabi olarak özel sektörde geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

9) Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar ile İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

10) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

9) BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T.C. Maliye Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Yer Değiştirmeye Tabi Olmayan Personel Şubesi

3. Kat 303 No’lu Oda

İlkadım Caddesi Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı

06100 Dikmen/ANKARA

Elektronik Posta adresi : merkezpersonel@muhasebat.gov.tr

Telefon: 0 (312) 415 16 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.