Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

marmaraunivT.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (Sözleşmeli Personel) Alım ilanı

Marmara Üniversitesi Hastanesinde(giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 32 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI GÖREV YAPACAĞI BİRİM ADET ARANILAN NİTELİKLER Sözleşme Tavan Ücreti(Brüt)

Hemşire M.Ü.Hastanesi 20 En Az Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak Lise mezunları için: 1.128,82 Önlisans mezunları için: 1.289,18 Lisans mezunları için: 1.317,89

Sağlık Teknikeri M.Ü.Hastanesi 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Mezunu Olmak Önlisans mezunları için: 1.289,18 Lisans mezunları için: 1.317,89

Sağlık Teknikeri M.Ü. Hastanesi 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü Mezunu Olmak Önlisans mezunları için: 1.289,18 Lisans mezunları için: 1.317,89

Diğer Sağlık Personeli M.Ü.Hastanesi 2 Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82

Röntgen Teknisyeni M.Ü.Hastanesi 3 Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümü Mezunu Olmak 1.128,82

Eczacı M.Ü.Hastanesi 2 Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak 1.454,23

Yukarıda gösterilen ücretlere ek olarak, 16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3′ üncü maddesi” esas alınarak ek ödeme yapılacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 saytlı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

2- Herhangi bir eğitim-öğretim kurumunun örgün eğitim programlarına devam etmiyor olmak.

3- 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. NOT: Eczacılar için 2 ve 3 nolu şartlar aranmayacaktır.

B) ECZACI ALIMI İÇİN AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1- Kura çekiminin yapılacağı tarih www.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Kura çekimi belirlenen tarihte adaylarında katılımıyla Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kurulacak komisyon tarafından M.Ü.Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kura sonucu atanacak aday aynı gün www.marmara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Kurayı kazanan adayların, kazanan adayın ilanı takip eden 15 gün içinde atama için başvurması gerekmektedir: Kurayı kazanan adayın atanabilmesi ve göreve başlayabilmesi için sorv başvuru tarihine kadar atama için istenen belgelerle birlikte Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne başvurarak sözleşmeyi imzalaması zorunludur. Başvuru genel ve özel şartlarına veya atama için aranan niteliklere sahip olmayan, aranan şart ve nitelikleri taşımakla birlikte gerekli belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adayın ataması yapılmayacaktır.

2- Kura sonucu ataması yapılarak göreve başlayan, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacaktır.

3- Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslar (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.) ile, hizmet sözleşmesi örneği www.marmara.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

4- Kura sonucu ataması yapılacak adaya Marmara üniversitesi tarafından müracaat veya atama için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

5- Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılan başvurular geçersizdir.

6- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladıkları tespit edilenlerin kurası geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılamaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

C) MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda örneği verilen başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce onaylanmış) Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu 81040 Göztepe-İSTANBUL Telefon: 0216 349 60 98 Santral :0216 414 05 45 Fax: 0216 349 38 45) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1-Başvuru formu (aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenecektir)

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Kurumunuzda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel olarak çalışmak istiyorum. Gereğini arz ederim…../…./2009
İMZA
Adı Soyadı:……………………………..
Doğum Yeri ve Yılı:……………………………..
T.C.Kimlik No:……………………………..
Tel: 0 (……..)………………….
GSM:0(……..)………………….
e-posta:………………………………….
Unvan (Pozisyon): Hemşire
Çalışacağı Yer: M.Ü.Hastanesi (Tophanelioğlu Cad. No: 13/15 Altunizade/Üsküdar-
İSTANBULİ
YAZIŞMA ADRESİ:………………………………

2- Özgeçmiş

3- Öğrenim belgesi(Diploma belgesinin onaylı örneğini, diplomaların düzenlenmemiş olması halinde ise öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne uygun olarak verilecek ve daha sonra diploma ve örnekleriyle değiştirilecek belgeleri)

4- 2 adet resim

5- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği

7- Askerlik durumunu gösteren belge: (Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak müracaat tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belge (Bakaya durum belgesi gönderenlerin başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek olup, sehven kabul edilip ataması yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.)

D) ATAMA VE ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

1- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra atamaya hak kazananların isimleri en geç 3(üç) işgünü içinde ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 15(onbeş) takvim günü içinde aşağıda yazılı belgeleri tamamlamak suretiyle Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne tesiim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme imzalanıp atama yapılacaktır. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır

2- Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslar (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup,
28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) ile hizmet sözleşmesi örneği www.marmara.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

1-10 adet Resim

2- İkametgah Senedi

3- Sağlık Raporu

4- SSK numarası (Daha önce çalışmış adaylardan talep edilecektir)

5- Sabıka Kaydt (Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce, Cumhuriyet Savcılığından alınmış)

6- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği

NOTLAR

1- Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılan başvurular geçersizdir.

2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapıfmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.