Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

mersinunivMERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır), KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire 3 Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü
mezunu olmak (Lisans)
Ebe 1 Sağlık Yüksekokullarının Ebelik Bölümü
mezunu olmak (Lisans)
Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Memurluğu
Bölümünden mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının
Cerrahi Teknikerliği Programlarından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
(4Yıllık) Mezunu Olmak ve Sağlık Bakanlığı onaylı Kan Merkezi Sertifikasına
sahip olmak.
Büro Personeli 1 Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik Programı mezunu olmak.
Diyetisyen 2 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların ilgili
bölümlerinden mezun olmak

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sağlığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

2- Lisans mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce onaylanmış) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Binasında) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.mersin.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler;

1- Başvuru formu

2- Özgeçmiş

3- Öğrenim Belgesi

4- 2 adet resim

5- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

İlanın Yayımlandığı Gazete : Posta Gazetesi

İlanın Yayımlandığı Tarih : 31.05.2009

Son Başvuru Tarihi : 15.06.2009(Mesai Bitimi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.