Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

personel2T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAV İLANI

BAŞVURU TARİHLERİ : 15 Haziran – 30 Haziran 2009

SINAV TARİHİ : 06–10 Temmuz 2009

SINAV YERİ : Mevlana Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosu (Şems Mh. Şerafettin Cd. No:33/D 42050 Karatay/KONYA)

Konya ve Karaman’ın kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken ve seyahat engeli olmayan yetenekli elemanlar alınacaktır.

Bu kapsamda; Mevlana Kalkınma Ajansına, 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca 29 Uzman ve 6 İdari Destek Personel alımı yapılacaktır

1- Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Başvuracak Adaylar

a) Son beş yıl içerisinde sadece Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL/IELTS) sahip olmak,

b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik, sosyoloji, şehir ve bölge planlama, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mimarlık ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 30 Haziran – 01 Temmuz 2007 veya 28–29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıdaki tabloda gösterilen öğrenim dalları itibarıyla ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Hukuk KPSS 11
veya 21
80
İktisat KPSS 9,
18 veya 28
80
Maliye KPSS 24 80
İşletme KPSS 19
veya 23
80
Kamu Yönetimi KPSS 30 80
Uluslar arası İlişkiler KPSS 36 80
İstatistik KPSS
25,34 veya 75
80
Matematik KPSS 7 80
Sosyoloji KPSS 8 80
Şehir ve Bölge Planlama KPSS 7 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler KPSS 14
veya 48
80
Mimarlık/Mühendislik (Mimarlık,
Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Makine, İnşaat, Çevre, Ziraat,
Gıda.)
KPSS 7 80

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Son beş yıl içerisinde sadece Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL/IELTS) sahip olmak,

b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, matematik, sosyoloji, şehir ve bölge planlama, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mimarlık ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

A) Planlama, Programlama,

B) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

C) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

Ç) İzleme ve Değerlendirme,

D) Tanıtım, Danışmanlık,

E) Şehircilik ve Çevre,

F) Araştırma-Geliştirme,

G) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

Ğ) Finansman,

H) İnsan Kaynakları Yönetimi,

I)Uluslar Arası Ticaret.

2.3 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3’üncü Maddesi uyarınca başvuracak adaylar için;

a) Son beş yıl içerisinde sadece Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL/IELTS) sahip olmak,

b) Konya ve Karaman İlleri Kalkınma Birliğinde çalışan ve Mevlana Kalkınma Ajansının Kuruluş Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten (22 Kasım 2008) itibaren altı ay içerisinde ajansta istihdam edilmek için başvurusunu yapmış olmak.

2.4. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

d) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

e) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

f) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

g) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

h) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

ı) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

i) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

j) 5449 sayılı Kanunda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

k) Hukuk Fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

3. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu,

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) aslı veya tasdikli sureti,

ç) 4.5×6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

d) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

e) Nüfus Cüzdanı sureti,

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik tecil/terhis belgesi veya tasdikli sureti,

ğ) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 30 Haziran – 01 Temmuz 2007 veya 28–29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

h) KPSS’ YE girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belge (Kamu Kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

ı) Başvuracak adayların tamamı için geçerli olan tercih sebeplerini taşındığını gösterir belgeler.

4. Destek Personel İçin Sınava Giriş Şartları

4.1. Yönetici Asistanı 1 Kişi:

İlk defa atanacaklar için lisans düzeyinde 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, (Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 30 Haziran – 01 Temmuz 2007 veya 28 –29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 6 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlamış olmak (Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak ve herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunun ilgili alanında en az 5 yıllık tecrübe sahibi olmak.

Ayrıca adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olması, MS Office programlarını kullanması, yönetici asistanlığı alanında tecrübe sahibi olması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.2. Halkla İlişkiler Görevlisi 1 Kişi:

İlk defa atanacaklar için lisans düzeyinde 4 yıllık (Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içindeki veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumların birisinden mezun olmak, 30 Haziran- 01 Temmuz 2007 veya 28–29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için 4 yıllık (Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

Ayrıca adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olması, MS Office programlarını kullanması, halkla ilişkiler alanında tecrübe sahibi olması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.3. Büro Görevlisi 1 Kişi:

İlk defa atananlar için 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezun olmak (Maliye, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak, 30 Haziran – 01 Temmuz 2007 veya 28–29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için 4 yıllık fakülte mezunu olmak (Maliye, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,

Lise veya yüksekokul düzeyindeki adaylar için ise; her hangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak.

Ayrıca adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olması, MS Office programlarını kullanması, büro yönetimi alanında tecrübe sahibi olması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.3. Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlileri 2 Kişi:

İlk defa atananlar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların (Maliye, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak, 30 Haziran – 01 Temmuz 2007 veya 28–29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte mezunu olmak (Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi) ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

Ayrıca adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olması, MS Office programlarını kullanması, finansman, bütçe ve muhasebe alanında tecrübe sahibi olması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi sayılacaktır.

4.4. Bilgi İşlem Görevlisi 1 Kişi:

İlk defa atananlar için; 4 yıllık (Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden mezun olmak, 30 Haziran – 01 Temmuz 2007 veya 28–29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak,

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık (Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği) mezunu olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,

Ayrıca adayların KPDS, TOEFL veya IELTS ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine sahip olması, masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı – yönetimi süreçlerine hakim; Visual C, Windows 2000-2003 Server sunucuları, domain yapısı – network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olması veya Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması tercih sebebi olacaktır.

5. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

a) İş Talep Formu,

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

c) 4.5×6 ebadında üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

ç) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

d) Nüfus Cüzdanı sureti,

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik tecil/terhis belgesi aslı veya tasdikli sureti,

h) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya tasdikli suretleri,

ı) İş tecrübesi ile başvuranların Kamu Kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunda alacakları ispatlayıcı belge.

6. Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri:

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15 – 30 Haziran 2009 tarihleri arasında MEVLANA Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosuna (Şems Mh. Şerafettin Cd. No:33/D 42050 Karatay/KONYA) adresine elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecekler 03 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.mevka.org.tr ile www.konya.gov.tr ve www.karaman.gov.tr internet sayfalarında ilan edilir. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının iki katı aday yarışma sınavına çağırılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Uzman personel bakımından;

KPSS ve İngilizce dil puanları, iş deneyimi, tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda, en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere toplam 58 aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Destek personeli bakımından;

KPSS puanları, iş deneyimi, tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda, en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere toplam 12 aday sınava çağrılacaktır.

8. Sınav Yeri ve Tarihi:

Yarışma sınavı 06–10 Temmuz 2009 tarihleri arasında MEVLANA Kalkınma Ajansı Geçici İrtibat Bürosunda (Şems Mh. Şerafettin cad. No: 33/D 42050 Karatay/KONYA) yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar internet sayfasında belirtilen saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

9. Sınav Şekli:

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.

Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 Sayılı Kanun ve ilgili personel yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

10. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.mevka.org.tr ile www.konya.gov.tr ve www.karaman.gov.tr adreslerinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Personelin çalışma bölgesi Konya ve Karaman illeri olacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU; Ajansın web sitesi olan www.mevka.org.tr ile www.dpt.gov.tr, www.konya.gov.tr ve www.karaman.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.