Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

odtu6Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, hizalarında belirtilen unvan ve sayıda öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuracak adaylarda aranan nitelikler ve istenen belgeler:

1 – Adayların durumlarının, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerindeki şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olması, Üniversite Senatosunun 15.7.2008 tarih ve 2008/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan çeşitli unvan kademelerine yükseltilme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 – Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmelere gerekli olup, Üniversite Senatosunun aynı tarih ve sayılı kararı ile kabul edilen Üniversite Yönetim Kurulunun Öğretim Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör atamaları için İngilizce ile ilgili olarak 6.10.1998 tarih ve 1998/38-7 sayılı; 31.10.2006 tarih ve 2006/33-4 sayılı kararlarında aranan, “Kamu Personeli Dil Sınavı”ndan en az 85 başarı notu veya ODTÜ tarafından kabul edilen İngilizce sınavlarından gerekli asgari puanlardan birine sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri; ayrıca, ilk kez atanacak yardımcı doçent adaylarının sınava ek olarak İngilizce sözlü sınavında başarılı olmaları,

3 – Profesör ve doçent kadrolarına başvuranlar, özgeçmişlerini, yayın listelerini, onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi), bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayınlarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan, profesör adayları altı adet, doçent adayları dört adet ve her iki unvana başvuran adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, dil ve doçentlik belgelerinden bir takım fazla düzenleyerek bir dilekçe ekinde başvuru süresi içerisinde Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 – Profesör ve doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, bu adayların ilgili Fakülte veya Enstitülere başvurmaları gerekmektedir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Alan Prof. Doç. Y.Doç.
Makina Mühendisliği Bölümü İmalat 1
Makina Mühendisliği Bölümü Mekanik 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Mekaniği 1
İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Müh. ve Yönetimi 1
Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Reaksiyon Müh ve Katalizör 1
Havacılık ve Uzay Müh. Bölümü Aerodinamik 1
Havacılık ve Uzay Müh. Bölümü Uçuş Dinamiği ve Kontrol 1
Çevre Mühendisliği Bölümü Su Kirliliği ve Kontrolü 1
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık 1
Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi 1
Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji 1
Fizik Bölümü Deneysel Katıhal Fiziği 1
Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği(Optoelektronik) 1
Biyoloji Bölümü Mikrobiyal Ekoloji 1
İstatistik Bölümü Bayesci Biyoistatistik 1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Bölümü Mimar ve Kentsel Tasarım, Konut Tarihi ve
Kuramı
1
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım ve Çevre Psikolojisi 1
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Ekonomik Coğrafya ile Kadın ve Mekan
Çalışmaları
1
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Planlama Kuramları ve Stratejik
Planlama
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi 2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi 1
Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler 2 1
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fiziksel Oşinografi ABD Dinamik Oşinografi ve İklim Modellemesi 1
Fiziksel Oşinografi ABD Fiziksel ve Biyojeokimyasal Oşinografi ile
Ekosistem Modellemesi
1
Kimyasal Oşinografi ABD Denizel Ortamda Redoks Elementlerinin Oksik-Saboksik
Ortamlardaki Davranışları
1
Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık ABD Pikoplanktonik Cyanobakteriler ile Pigment
Yapısı
1
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Finansal Matematik ABD Rastsal Süreçler, Rastsal Optimal Kontrol,
Portfolyo Optimizasyon
1
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Bilişim Sistemleri ABD Bilgi Sistemleri Ölçüm ve Değerlendirmesi 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.