Sağlık Bakanlığı Tabip ve Uzman Tabipler İçin Mecburi Hizmet Kura İlanı

Sağlık Bakanlığı Tabip ve Uzman Tabipler İçin Mecburi Hizmet Kura İlanı

saglikbakSAĞLIK BAKANLIĞINDAN İLAN

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa, 05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5371 sayılı Kanun ile eklenen ek maddeler uyarınca, 05/07/2005 {bu tarih dâhil) tarihinden itibaren; yurt. içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazanan ve Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi http://personel.saglik.gov.tr de ismi ilan edilen personelden; mazeret durumundan atama başvurulan kabul edilenler de dâhil olmak üzere 09 Temmuz 2009 Perşembe günü aşağıdaki temel bilgiler ve takvim çerçevesinde kura yapılacaktır.

A-GENEL BİLGİLER:

1- Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki adayların atamaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.

2- Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamayacaktır.

3- Ataması yapılan veya göreve başlayan Devlet hizmeti yükümlülerinin atanma şartlarını haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4- a) 4924 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmünce sonradan sözleşmeli statüye geçen adaylar, iki ay önceden vazıh ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedebilirler.

b) Sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler yükümlülüklerinin geri kalan kısmını Devlet memuru, olarak tamamlarlar.

c) Devlet memuru olarak çalışmaktayken 4924 sayılı Kanun, çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçenler, sözleşmelerinin bitiminde istekleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre (Devlet hizmet yükümlülüğü süresini bitirdikten sonra) çalıştığı il emrindeki Bakanlığa ait boş Devlet memurluğu kadrolarına atanabilirler.

5- Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler. Ancak Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışanlara; talepleri halinde, bu süre içerisinde mesleklerini serbest icra edebilmelerini teminen “Devlet Hizmeti Yükümlüsü” şerhi düşülmek kaydıyla belge verilebilecektir.

6- Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

7-Devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirilen veya göreve başlayanlar, mevzuatta belirlenen haller ve mazeretler haricinde, yükümlülükleri bitmeden aynı unvanda/branşta başka kuralara katılamazlar.

8- 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanların nakil talepleri anılan Kanun ve buna dayalı çıkmış olan mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir.

9-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Devlet; hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlann nakil talepjeri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hizmet puımlart esasalmarakgerçekleştirilecektir.

10-3359 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesinde yer alan zorunlu haller nedeniyle yapılacak nakiller, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21, 24 ve 28. maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre yürütülecektir.

11- Bakanlıkça tescil edilmiş olan diploma, tıpta uzmanlık belgesi ve yandal uzmanlık belgeleri, yükümlülere Devlet hizmeti yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra teslim edilecektir.

12-a) Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günlerifiili çalışmadan sayılacak; yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise yükümlülük süresine ilave edilecektir.

b) Belge ile İspatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılantann görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir.

B-MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) ATAMA KURASINA BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1- Bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı tabiplerden bir mazerete (eş ve sağlık) istinaden atama talebinde bulunanlar mazeret durumu atama kurasına başvuracaklardır.

2- Mazeret Durumu Atama Kurasına başvuracak olanlar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 27 nci^Dörtem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü mazeret atama kurası formunu 15 Haziran 2009 Pazartesi günü saat 18:00’a kadar doldurup çıktısını alarak mazeretlerini belirtir belgeler ile birlikte
“Sağlık Bakanlığı .
Genel Evrak Şubesi
Mithatpasa Cad. No:3
Sıhhiye/ANKARA”

adresine en geç 17 Haziran 2009 Çarşamba günü saat 13:00’dâ Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndereceklerdir. Elden evrak teslim
alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3- Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına başvuru yapacak olan adayların mazeretleri ile ilgili belgelerini eksiksiz olarak göndermeleri gerekmekte olup eksik evrakı olanlar genel kuraya dahil edileceklerdir.

4- Eş ve sağlık durumu mazeretlerini belirterek müracaatta bulunanlardan mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yerler listesi 30 Haziran 2009 Salı günü http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Başvurular 30 Haziran 2009 Salı günü başlayıp 03 Temmuz 2009 Cuma günü saat 18:00’da sona erecektir.

5- Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına başvuranlardan mazereti kabul edilen adaylar;http://www.yenipbs.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.

6- Sağltk Bakanlığı veya üniversite hastanelerinde halen çalışanlar başvuru;formunu notere veya çalıştıkları kuruma diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylatılan başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kayıt belgesini,
“Sağlık Bakanlığı
Genel Evrak Şubesi
Mithatpasa Cad. No:3
Sıhhiye/ANKARA”

adresine en geç 06 Temmuz 2009 Pazartesi günü saat 18:00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına alt değildir.

7- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edeceklerdir. (**)

8- Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlanndaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile tercih bildirmeyenler, hatalı form gönderen ve tercihlerine yerleştiriImeyenler söz konusu mazeret durumu atamaları için ilan edilen yerlerden bo$ kalan yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

9- Kura yerlerine yerleştirmeler, http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde açıklanacak olan yer ve saatte 09 Temmuz 2009 Perşembe günü noter tarafından yapılacak olan kura İle tespit edilecektir.

C-MAZERET DURUMU ATAMA TALEBİ OLMAYANLAR İLE MAZERET DURUMU ATAMA BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLMEYENLER İÇİN BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

1- Bu kuraya; daha önce bu kura için ismi ilan edilen tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanı tabiplerden mazeret durumu atama başvurusu bulunmayanlar ile mazeret durumu atama talebi kabul edilmeyenler başvuracaklardır.

2- Kura başvuruları http://www.yenipbs.saglik.gov.tr (Personel Bilgi Sistemi) internet adresine yapılacak olup 30 Haziran 2009 Salı günü başlayıp 03 Temmuz 2009 Cuma günü saat 18:00’da sona erecektir.

3- Adayların http://www.yenipbs.saglik.gov.tr internet adresinden başvurularını yaptıktan sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde halen çalışanlar notere veya çalıştıkları kuruma diğer adaylar ise notere onaylatacaklardır. Onaylı başvuru formu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından alınacak olan adli sicil kayıt belgesini,

“Sağlık Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Bilgi İşlem ve İstatistik Dairesi Başkanlığı
Kura ve Toplu İşlemler Şubesi .
Mithatpasa Cad. No:3
Sıhhiye/ANKARA”

adresine en geç 06 Temmuz 2009 Pazartesi günü saat 18:00’da Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo şirketi ile göndermeleri gerekmektedir. Elden evrak teslim alınmayacaktır.’APS veya özel kargo şirketi ile gönderiten belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

4- Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başladıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde çalıştıkları birim amirine verilecektir.(**)

5- Onaylı başvuru formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında, farklılık bulunduğu takdirde adayın tercihleri geçersiz sayılacaktır. Bu kişiler ile kuraya başvurmayan veya hatalı form gönderen adaylar genel kuruya dâhil edilecektir.

6- Kura yerlerine yerleştirmeler, http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde açıklanacak olan yer ve saatte 09 Tammuz 2009 Perşembe günü noter tarafından yapılacak olan kura ile tespit edilecektir.

7- Tercihlerine yerieştiritmeyeriter genel kuraya dahil edileceklerdir.

8- Atama kararları tamamlandıktan sonra tebligat yerine geçecek ilan http://personel.saglik.gov.tr internet sayfasında yayınlanır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış olur. Yükümlülerin göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 ma^frMkkiiaTileri dikkate alınır.

(*)Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuruda Gönderileeek Belgeler:

a- Eş Durumu Mazereti Nedeniyle Atanma Talebinde Bulunanlar,

1- Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı tarih ve sayılı görev yeri belgesi.

2- Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği).

3- Eşi Başasistan ve asistan olanların eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik imzalı belge.

b-Sağhk Mazereti Nedeniyle Atama Talebinde Bulunanlar;

1- Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim araştırma hastanelerinin birinden son 6 ay içinde alınmış sağlık raporu,

2- Alınan rapor adayın kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait İse bu kişiye (raporun ait olduğu kişi) ait vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi. ,

(**) Göreve Başlarken Teslim Edilmesi Gereken Atamaya Esas Teşkil Edecek Belgeler:

6 Adet Vesikalık Fotoğraf

İkametgâh İlmühaberi

Nüfus Cüzdan Örneği

Askerlik Durum Belgesi

Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği Doktorluk yapabileceğine dair Tek Hekimden alınan Sağlık Raporu)

Lütfen Dikkat!…

1- Uzmanlık Eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde Bakanlık kadrosu ile tamamlayanlar atamaya esas teşkil edecek belge göndermeyeceklerdir.

2- Uzmanlık eğitimini üniversite hastanelerinde tamamlayanlardan; kura başvuru tarihi itibariyle üniversiteleri ile ilişiği kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.