Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

selcukunivSELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (8) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair EsaslaıMa yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (8) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozizyonlara toplam 12 sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 2 Hemşirelik lisans programından mezun olmak.
Ebe 2 Ebelik Lisans Proramından Mezun Olmak.
Diyetisyen 1 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların
“Diyetisyenlik” Bölümü mezunu olmak veya Beslenme ve Diyetetik lisans
programından mezun olmak.
Fizyoterapist Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü lisans programından mezun olmak.
Eczacı 1 Eczacılık lisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 1 Radyoloji veya Radyoloji Teknİkerliği
önlisans programından yada Sağlık Hizmetleri MeslekYüksek Okulu önlisans
programlarından birinden mezun olmak. Multi CT-64 cihazında en az 4 yıllık
tecrübeli oldğunu belgelemek.
Sağlık Teknikeri 4 Anestezi veya Anestezi Teknİkerliği Önlisans
programından mezun olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurian Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR :

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarındandolayı hükümlü bulunmamak, – ‘

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6- Lisans mezunlan için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2008 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak,

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

III. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- Lisans Mezunları için 2008 yılı KPSSP3 (B) grubu, önlisans Mezunları için KPSSP93 (B) grubu puanını gösteren belge,

4- 2 adet fotoğraf,

5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge ile Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek Başvuru formunu duldurarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR :

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.selcuk.edu.tr ve www.meramtip.com.tr adreslerinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca teblikat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.