Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

suleymandemirelunivSüleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Pisidia Bölgesi: Isparta ve Burdur il sınırlarını kapsayan bölgeyi,

d) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Pisidia Bölgesinin arkeolojik ve kültür mirasıyla ilgili yazıt, anıt, yapı kalıntısı ve yerleşim alanı gibi belgeleri belirlemek, arşivlemek, tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının tescilini sağlayarak korunmalarına katkı sağlamak,

b) Pisidia Bölgesinin arkeolojik ve kültür varlıklarının daha iyi tanınıp bilinmesi amacıyla konferans, açık oturum, sempozyum, toplantılar yapmak; araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek ve başka yerlerde aynı amaçla düzenlenen toplantılara katılmak,

c) Pisidia Bölgesinde bulunan arkeolojik ve kültür varlıklarının bölge halkına tanıtılması ve yerel koruma bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

ç)  Bölge turizminin canlandırılması için arkeolojik, kültürel ve doğal zenginliğin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Pisidia Bölgesinin en erken tarihinden başlayarak, ortaçağ sonuna dek uzayan zaman dilimi içindeki yer üstü, yeraltı ve sualtı arkeolojik malzemesini yüzey araştırmaları, kazı ve kitaplık çalışmalarıyla araştırmak ve incelemek, sonuçlarını yayımlamak,

b) Çalışma bölgesiyle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışındaki bilim adamları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgi iletişimi sağlamak, bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar tarafından teklif edilen inceleme ve araştırma konularında çalışmalar yürütmek,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara, bu yönde eğitim veren öğretim kurumlarına, eğitim-öğretim ve sertifika programları konusunda projeler hazırlayıp teklifler sunmak, yöre araştırmaları ve araştırmacılarına katkıda bulunmak,

d) Çalışma alanı doğrultusunda, gerekli görülen yerlerde kazı ve araştırma istasyonu kurmak ve yönetmek, sergiler açmak, Üniversite bünyesinde oluşturulacak müzenin oluşumuna katkı sağlamak,

e) Çalışma alanına giren konularda Üniversitenin bütün birimleriyle işbirliğini sağlamak,

f) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE  7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Danışma Kurulu üyeleri arasından tercihen öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Danışma Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.  Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1)  Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Danışma Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektöre sunmak,

f) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

g) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifini Yönetim Kurulunda görüşüp, hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1)  Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi üzerine Danışma Kurulu üyeleri arasından, tercihen öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek dört öğretim elemanından oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak,

c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak, buralarda çalışacak olan personelin görevlendirilmesi için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak,

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, uygulama ve yayın konularındaki mali destek isteklerini karara bağlamak,

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda karar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitede görev yapan arkeolog ve sanat tarihçisi öğretim elemanları ile arkeoloji, eskiçağ tarihi, latince ve eski hellence derslerini okutan tüm öğretim elemanlarından oluşur.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir defa Ocak ayında olağan olarak, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Bu toplantılara geçerli bir mazereti olmadan iki defa katılmayanların üyelikleri düşer.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bir yıl  önceki işler hakkında bilgi almak, yıllık çalışma planını görüşmek, Yönetim Kuruluna üye seçmek,

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda uzun vadeli bilimsel ve idari plan teklifleri geliştirmek,

c) Yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programlarını görüşmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman, demirbaş Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Leave a Reply

Your email address will not be published.