Türk Patent Enstitüsü 115 Adet Sözleşmeli Büro Personeli Alım İlanı

Türk Patent Enstitüsü 115 Adet Sözleşmeli Büro Personeli Alım İlanı
Türk Patent Enstitüsü
Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü 30 adet 4 yıllık fakülte mezunu, 50 adet önlisans mezunu, 35 adet lise ve dengi okul mezunu sözleşmeli personel ve 2 adet çözümleyici alacak. Başvurular 11 Şubat 2011 tarihine kadar devam edecek. Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranıyor.

İlan Metni;
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

GENEL ESASLAR

Enstitümüzde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2′ nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yönteme göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

Ekli listede öğrenimi, bölümü ve adedi belirtilen 115 adet Büro Personeli pozisyonu ile 2 adet Çözümleyici Pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşıması,

b) Büro personeli pozisyonuna müracaat edecek adayların 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS-2010) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 ve daha yukarı puan almış olması,

Çözümleyici pozisyonuna müracaat edecek adayların 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-2010) KPSS P3 puan türünden en az 70 ve daha yukarı puan almış olması,

c) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya en az (1) yıl ertelemiş olması, ç) Sağlık açısından görevine devamını engelleyecek bir hali bulunmaması,

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması, zorunludur.

ÖZEL ŞARTLAR

BÜRO PERSONELİ ADAYLARI

a) Lisans ve önlisans mezunu adayların ekli listede belirtilen bölümlerden, ortaöğretim mezunu adayların lise veya dengi okullardan mezun olması,

b) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak (Örgün eğitim yoluyla zorunlu, ortak, seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar MEB’dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olarak değerlendirilecektir).

ÇÖZÜMLEYİCİ PERSONEL ADAYLARI

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Visual Basic, C, C++, Fortran, .Net, Php, Html, Java, Asp programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.

c) BİM merkezlerinde çözümleyici, sistem programcısı veya programcı olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı veya programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek. (Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (yüz yetmiş üç) veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 (altı) puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir).

d) Tercihen Unix/Linux, Network bilgisine, Microsoft Server (Active Directory, DNS, DHCP vb.) işletim sistemleri deneyimine sahip olduğunu belgelemek.

e) Tercihen yüksek ölçekli disk ve SAN sistemleri ve/veya Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek.

II- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

a) İş talep formu (Enstitü Web sitesinde yayımlanan iş talep formu doldurulacaktır),

b) T.C. Kimlik numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),

c) Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti),

ç) KPSS 2010 yılı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) Çözümleyici pozisyonuna müracaat edecek adaylar için KPDS, TOEFL veya IELTS sonuç belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

e) Sağlık açısından görevine devamını engelleyecek bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanı,

f) Büro personeli adayları için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası veya örgün eğitim yoluyla zorunlu, ortak, seçmeli bilgisayar dersi alan adaylar için onaylı transkript belgesi,

g) Çözümleyici pozisyonuna müracaat eden adaylar için programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair belge,

ğ) BİM merkezlerinde çözümleyici, sistem programcısı veya programcı olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu gösterir belge,

h) Çözümleyici pozisyonuna müracaat eden adaylar için özel şartlarda tercihen istenen belgeler var ise ibraz edilecektir.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) Adayların Enstitümüzün www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanan iş talep formu ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte, 28.01.2011 tarihinden 11.02.2011 tarihi mesai bitimine (saat 17.30) kadar Türk Patent Enstitüsü Personel Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 115 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin, son başvuru tarihine kadar Enstitüye ulaşmış olması şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya tasdikli suretleri ibraz edilecektir.

c) Adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları Enstitümüzce ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yılı geçmeyenlerin müracaatları ile eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel şartları taşıyan ve özel şartlarda istenen belgeleri ibraz ederek başvuruları kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra öğrenim, bölüm ve alınacak personel sayıları dikkate alınarak kendi içinde 2010 yılı KPSSS puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

ç) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

d) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Duyurulur.

POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK PERSONEL ADEDİ
Büro Personeli Fakültelerin Lisans Programlarından Mezun Ekonomi, iktisat, Iş idaresi ve iktisat, İşletme- Ekonomi,
İşletme-İktisat İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Muhasebe- Finansman,
Muhasebe ve Finansal Yönetim, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon
26
Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası
ilişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
1
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği 1
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim
(İngilizce)
1
2 Yıllık Yüksek Okul Programlarından Mezun Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret
ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe
Yöneticiliği, Tarımsal İşletmecilik, Girişimcilik ve Proje Yönetim
Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği,
İşletme Yönetimi Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
10
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı
22
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler
7
Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı 1
Matbaacılık veya Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım
ve Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık veya Masaüstü
Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın
Teknolojileri
2
Grafik, Açık Hava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi, Grafik
Tasarımı, Grafik ve Reklâmcılık,
1
Adalet ön lisans programı veya Adalet Meslek Yüksek Okulu 7
Lise veya Dengi Okul Mezunu 35
Toplam 115

"Türk Patent Enstitüsü 115 Adet Sözleşmeli Büro Personeli Alım İlanı" için yapılan yorumlar

  1. murat   09/03/2012 at 12:57

    benin murat selam Adalet Meslek Yüksek Okulu

  2. murat   09/03/2012 at 12:56

    benin murat selam

Leave a Reply

Your email address will not be published.